Všeobecné podmínky provozovatele a uživatelů magazínu Rady ze života

Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PROVOZOVATELE A UŽIVATELŮ

     Pro všechny, kteří se rozhodli užívat webové stránky Rady ze života www.radyzezivota.cz, doporučujeme přečíst si pozorně tyto podmínky, které Vám vysvětlí, jak to u nás funguje. Ve zkratce řečeno – není se čeho bát – vše se snažíme dělat poctivě a dle zákonů České republiky. V našich všeobecných podmínkách nenajdete nic vyjímečného, co by ostatní provozovatelé svým uživatelům také nesdělovali. 

Provozovatelem a poskytovatelem služeb je:
Fyzická osoba Ing. Jiří Samuel, IČO 05274851, s provozovnou IČ 1011046733 na adrese České Budějovice, Vodní 561/8A, PSČ 37001. Živnost zapsaná na Obecním živnostenském úřadě v Českých Budějovicích, vznik oprávnění 29.07.2016. Registrace na úřadě pro ochranu osobních údajů od 09.09.2016 pod registračním oznámení č. 00068130 / 001. Další identifikační údaje: www.radyzezivota.cz, e-mail: radyzezivota@gmail.com, tel.: 725 547 475. 


1. DEFINICE POJMŮ

Provozovatel: Ing. Jiří Samuel., IČO 05274851, s provozovnou IČ 1011046733 na adrese České Budějovice, Vodní 561/8A, PSČ 37001.
Uživatel: je jakákoliv osoba, která je čtenářem/registrovaným čtenářem/darujícím/kupujícím/diskutujícím/jiným způsobem aktivní na webových stránkách radyzezivota.cz, dále jen „uživatel“.
Webová stránka provozovatele – www.radyzezivota.cz.
Občanský zákoník – zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Všeobecné podmínky – tyto všeobecné podmínky, dostupné na www.radyzezivota.cz/vseobecne-podminky/.


2. PRÁVA A POVINNOSTI 

     Provozovatel je oprávněn ke zprostředkování obchodu a služeb, činnost informačních a zpravodajských kanceláří, reklamní činnosti, marketingu, mediálního zastoupení prodeje zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


2.1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Vaše osobní údaje zpracováváme ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Naše webové stránky www.radyzezivota.cz nabízejí jedinou službu, kde zpracováváme Vaše osobní údaje, a to pokud si přejete, abychom Vám 1 x měsíčně zasílali newsletter, kde Vás zdarma informujeme o tom, jaké články byly v průběhu předchozího měsíce na našich stránkách publikovány. Díky tomu Vám neunikne žádný článek, který by Vás mohl zajímat nebo se Vás týkat. Jediné, co při vyplnění ke službě zasílání tohoto newsletteru potřebujeme je Vaše jméno, příjmení a e-mailová adresa. Tyto údaje zpracováváme jako Vaše osobní, nikdo jiný, než my k nim nemá přístup. Vaše údaje nejsou nijak jinak, než k odesílání tohoto newsletteru využívány (v tuto chvíli). Pokud byste si přáli newsletter již nezasílat, můžete si na naposledy zaslaný newsletter kliknout pro odhlášení nebo se můžete obrátit na nás na e-mailový kontakt: radyzezivota@gmail.com. Pokusíme se Vás co nejdříve s newsletteru vyjmout a již Vám nebude nic zasíláno. Může se stát, že Vám výjimečně zašleme 1 x měsíčně newsletter navíc. 

V tuto chvíli nepoužíváme žádné formuláře k vyplnění. Jediné co naše stránky využívají, jsou Vaše cookies, které spravuje společnost Google Analytics. Díky těmto údajům můžeme zlepšovat naše služby, neboť získáme od společnosti Google anonymní údaje o tom, jak se čtenář na našich stránkách chová, jaké články jsou oblíbené, které nikoliv, která klíčová slova čtenáři u nás vyhledávají, jaké používají rozlišení při zobrazování stránek, které prohlížeče mají, apod. To vše nám napomáhá přizpůsobovat se čtenáři a dělat naše stránky lepšími. 

V případě, že nesouhlasíte s využíváním souborů cookies na našich stránkách, můžete pomocí nastavení svého prohlížeče ukládání souborů cookie zakázat. Pokud však ukládání souborů cookies zakážete, nebudete pravděpodobně moci využívat všechny funkce našich internetových stránek. 

     Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

     Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem, a to pro účely realizace jeho činností a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li uživatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení uživatelem. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala poskytování služeb provozovatelem.

     Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při registraci provedené z webového rozhraní provozovatele) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně ve svých osobních údajích.

     Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje provozovatelem bez předchozího souhlasu uživatele předávány třetím osobámOsobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

     Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
V případě, že by se uživatel domníval, že provozovatel nebo provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat provozovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby provozovatel odstranil takto vzniklý stav.

     Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


3. CHOVÁNÍ UŽIVATELŮ

3.1. ÚČAST NA DISKUSÍCH

     V případě, že provozovatel internetových stránek umožní vedení diskuse uživatelů v rámci internetových stránek, berou uživatelé na vědomí skutečnost, že jejich příspěvky mohou být publikovány na internetových stránkách bez časového omezení.

     Příspěvky v diskusi nesmí být v rozporu s právními předpisy České republiky. Příspěvky nesmí obsahovat vulgární či obscénní výrazy a urážky, projevy agrese a ponižování, propagovat jakoukoli diskriminaci (zejména rasovou, národnostní, náboženskou, z důvodu pohlaví, zdravotního stavu) nebo její propagaci. Příspěvky nesmí zasahovat do práva na ochranu osobnosti fyzických osob a do práva na ochranu názvu, pověsti a soukromí právnických osob.

Příspěvky v diskusi dále nesmí obsahovat skrytou či zjevnou reklamu.

Přezdívky v diskusi nesmí být zavádějící, vulgární či jinak porušující dobré mravy.

     Uživatelé nesmí rušit diskusi zasíláním diskusních příspěvků mimo věcný kontext diskuse či opakovaných diskusních příspěvků s totožným textem.

     Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat jakýkoli diskusní příspěvek, resp. všechny diskusní příspěvky, a to i bez udání důvodů. Provozovatel zejména bezodkladně vymaže takový diskusní příspěvek, který bude v rozporu se zásadami uvedenými v tomto článku.

     Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat účast v diskusi uživateli, který v minulosti opakovaně porušil zásady uvedené v tomto článku, v odůvodněných případech může provozovatel rozhodnout o zákazu přístupu do diskuse i z jiných důvodů.


3.2. OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ S REGISTRACÍ 

     Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o ukončení registrace způsobem stanoveným na internetových stránkách. Provozovatel je v takovém případě povinen zrušit jeho registraci a vymazat osobní údaje vztahující se k uživateli s výjimkou těch údajů, které je provozovatel oprávněn zpracovávat i bez souhlasu uživatele. 

     Uživatel je povinen zabezpečit své registrační údaje a přístupové údaje poskytnuté pro zpřístupnění obsahu či poskytování jiné služby na internetových stránkách před jejich zneužitím ze strany jiné osoby.

     Uživatelé jsou povinni užívat internetové stránky takovým způsobem, aby z jejich užití nebyli vylučováni ostatní uživatelé, aby jim nebylo ztěžováno užití internetových stránek, a aby nebyla ohrožena či poškozena funkčnost internetových stránek či poskytování služeb provozovatelem.

     V případě, že pro registraci, zpřístupnění obsahu či poskytování jiné služby na internetových stránkách jsou potřebné osobní údaje uživatele, je uživatel povinen poskytnout tyto údaje pravdivě a je povinen informovat provozovatele o jejich změně v souladu s konkrétními pravidly pro jejich aktualizaci stanovenými provozovatelem.

     Provozovatel je oprávněn podmínit registraci, zpřístupnění obsahu či poskytování jiné služby na internetových stránkách poskytnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů uživatele v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. v rozsahu potřebném pro registraci uživatele, zpřístupnění obsahu či poskytování příslušné jiné služby na internetových stránkách.

     Uživatelé nejsou oprávněni umísťovat na internetových stránkách vlastní obsah s výjimkou případů, kdy toto provozovatel výslovně umožní. V takovém případě jsou uživatelé povinni respektovat pravidla pro umísťování vlastního obsahu na internetové stránky stanovená provozovatelem. Uživatel je oprávněn takto umístit na internetové stránky pouze takový obsah, který neporušuje práva třetích stran (zejména autorské právo a právo na ochranu osobnosti či právo na ochranu dobré pověsti právnické osoby). Provozovatel není povinen takto umístěný obsah zálohovat a je oprávněn ho kdykoli bez předchozího upozornění a bez náhrady smazat.

     Uživatelé nejsou oprávněni obcházet či narušovat softwarovou ochranu internetových stránek a narušovat provoz internetových stránek zejména zasíláním automaticky generovaných nevyžádaných sdělení či automaticky generovaných přístupů na internetové stránky.


3.3. OCHRANA AUTORSKÉHO PRÁVA

     Materiály, které jsou publikované na internetových stránkách magazínu Rady ze života mají zpravila charakter autorského díla a jako takové podléhají ochraně v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb – Autorský zákon.

     Uživatelé jsou oprávněni užívat autorská díla publikovaná na internetových stránkách magazínu Rady ze života pouze pro svou vlastní potřebu. Zveřejňování nebo rozšiřování obsahu internetových stránek, či jakékoli jeho části je zakázáno. Úprava a pozměňování obsahu internetových stránek či jakékoli jeho části jsou rovněž zakázány. Uživatelé jsou oprávněni ukládat či kopírovat jednotlivé položky obsahu internetových stránek pouze pro osobní účely a pouze za předpokladu, že takovéto ukládání resp. kopírování není u příslušné položky vyloučeno buď výslovným zákazem nebo softwarovou ochranou.

     Užití autorských děl publikovaných na internetových stránkách Rady ze života v hromadných sdělovacích prostředcích včetně užití pro zpravodajské účely je zakázáno s výjimkou případů, kdy dá provozovatel k takovému užití souhlas.

     V případě, že uživatel umístí na internetové stránky magazínu Rady ze života obsah v souladu s čl. V, odst. 6 nebo pokud poskytne provozovateli prostřednictvím internetových stránek obrazový, zvukový, textový nebo audiovizuální materiál, uděluje tím uživatel provozovateli licenci k užití takového obsahu resp. materiálu, pokud tento materiál splňuje znaky autorského díla, nebo je jinak chráněn autorským zákonem, k jeho publikaci na internetových stránkách a uděluje provozovateli právo spojit tento materiál s jiným dílem či materiálem a upravit ho pro účely jeho publikace. Uživatel je povinen poskytnout provozovateli resp. umístit na internetových stránkách pouze takový obsah či materiál, ve vztahu ke kterému je oprávněn poskytnout provozovateli práva uvedená v tomto odstavci. V případě porušení této povinnosti odpovídá uživatel provozovateli za škodu.


4. NA ZÁVĚR

Chtěli bychom upozornit, že tyto podmínky můžeme kdykoliv změnit i bez předchozího upozornění. 

     Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoli část obsahu internetových stránek.

     Provozovatel není v žádném případě odpovědný za nedostupnost stránek www.radyzezivota.cz, ani za obsah, který byl vložen třetí stranou a nebo je odkazem na jiné webové stránky, vč. názorů vyjádřené uživateli na těchto stránkách. 

     Finanční dar (donate), který poskytuje na základě své volné úvahy uživatel provozovateli prostřednictvím Paypal či platbou na jeho bankovní účet bez nároku na jakékoliv protiplnění ze strany provozovatele. Shromažďování a získávání finančního daru (donate) není vedeno snahou o dosažení veřejně prospěšného účelu. Použití získaných finančních darů (donate) je na vlastní úvaze provozovatele.

     Provozovatel stránek nepřebírá odpovědnost za nefunkčnost stránek www.radyzezivota.cz, ani za jakoukoliv škodu, která by mohla uživateli vzniknout v souvislosti s užitím těchto stránek.

     Každý uživatel užívá internetové stránky radyzezivota.cz na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu internetových stránek radyzezivota.cz. Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na internetových stránkách radyzezivota.cz. Provozovatel není účastníkem žádných právních vztahů, které uživatel naváže s takovými třetími osobami. Provozovatel neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na internetových stránkách radyzezivota.cz.

     Milí uživatelé, to co na těchto stránkách přečtete, jsou pouze naše subjektivní zkušenosti a je pouze na Vašem rozhodnutí, zda si z toho něco vezmete či nikoliv – zda se tomu třeba jen zasmějete. Což znamená, že rozhodnutí je na Vás a Vy si za něj nesete svoji odpovědnost. Tím, že zde publikujeme, nepřebíráme v žádném případě odpovědnost za Vás, za Vaše rozhodnutí. Mějte svoji hlavu a rozhodujte se vždy pouze na základě své intuice. Rozhodně se nenechte do něčeho nutit. Naše řádky by Vás měly pouze nasměrovat určitým směrem, ale rozhodnutí je vždy pouze a jen na Vás. Užijte si čtení i Vašeho života


     Platnost všeobecných podmínek nabývá dnem publikace. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte tyto stránky a nadále je nepoužívejte.


Poslední aktualizace dne: 08.07.2018

Víkendový pobyt pro načerpání energie v České Kanadě s léčitelem Zbyňkem Mikešem
Vysoká inflace aneb obchodní retěžce jsou nenažrané
Jsou žvýkačky toxické? Bez obalu a bez pohádek
Nejlepší filmy na HBO v češtině
Nejčastější problém u morčat proč přestane žrát